Contact Information

Workshop Sceretariat

  • Dr. Ya-Feng Liu, yafliu@lsec.cc.ac.cn, +86-10-8254-1018

  • Ms. Ji-Ping Wu, wjp@lsec.cc.ac.cn, +86-10-8254-1738, +86-10-8254-1993 (Fax)

  • Mr. Weikun Chen, cwk@lsec.cc.ac.cn

Postal Address

  • Room 728, South Building, No. 55 Zhong Guan Cun Dong Lu, Beijing 100190, China