Organizers

Organizing Committee

 • Yu-Hong Dai (Chair), Chinese Academy of Sciences

 • Tiande Guo, University of Chinese Academy of Sciences

 • Thorsten Koch, Zuse Institute Berlin

 • Zhi-Quan Luo, University of Minnesota and Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)

 • Jiming Peng, University of Houston

 • Zaiwen Wen, Peking University

 • Naihua Xiu, Beijing Jiaotong University

Scientific Committee

 • Yu-Hong Dai, Chinese Academy of Sciences

 • Martin Grotschel, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

 • Zhi-Quan Luo, University of Minnesota and Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)

 • Defeng Sun, National University of Sigapore

 • Yinyu Ye, Stanford University

 • Wotao Yin, University of California, Los Angeles

 • Ya-xiang Yuan (Chair), Chinese Academy of Sciences