Zhi-Ru Ren with Prof. Zhong-Ci Shi                           Zhi-Ru Ren with Prof. Iain S. Duff

กก

                    

          Zhi-Ru Ren and Ju-Li Zhang with Prof. Volker Mehrmann           The Prize Winner and Part of the Prize Committee Members

                                                      

         

                                                                                                         Homepage