International Workshop on Scientific Computing         

ON THE OCCASION OF QUN LIN¡¯S 70TH BIRTHDAY   

July 15-16£¬2006  

INSTITUTE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, BEIJING

¡¡

Program     Abstracts    Photos

¡¡

A Workshop on Scientific Computing will be held at the Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, from July 15 to July 16, 2006, to celebrate the 70th Birthday of Professor Qun Lin. 

The theme of the workshop is all aspects of scientific computing, specially on numerical methods for partial differential equations, parallel computing and higher order methods, etc. Recent developments in these areas will be surveyed and future tends will be discussed.   

The workshop is organized jointly by the Laboratory of Large Scientific and Engineering Computing (LSEC), the Insitute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing (ICMSEC) of the Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences. The workshop will be sponsored by LSEC, ICMSEC and the National Basic Research Program ¡°High Performance Scientific Computation Research¡±.

¡¡

INVITED SPEAKERS:    
Gang Bao (Michigan State Univ., USA)
Raymond Chan (Chinese Univ. Hong Kong)
Zhangxin Chen (Southern Methodist Univ.)
Zhiming Chen (ICMSEC, CAS)
Qiang Du (Penn State Univ., USA & ICMSEC, CAS)
Weinan E (Princeton Univ., USA) 
Thomas Y. Hou (Caltech, USA) 
Yunqing Huang (Xiangtan Univ.) 
Shi Jin (Univ. Wisconsin-Madison, USA) 
Kaitai Li(Xi'an Jiaotong Univ.) 
Wenbin Liu(Univ. Kent, UK) 
Tao Lu(Sichuan Univ., China) 
Chi-wang Shu (Brown Univ., USA)  
Jia-chang Sun (Inst. of Software, CAS)  
Xue-cheng Tai (Univ. Bergen, Norway)  
Tao Tang (Hong Kong Baptist Univ.& ICMSEC, CAS)   
Bin Wang (Inst. of Atmosphere, CAS)
Junping Wang (Colorado School of Mines & NSF, USA)
Jinchao Xu (Penn State Univ., USA) 
Ningning Yan (Inst. of Sys. Sci., CAS) 
Dehao Yu (ICMSEC, CAS)
Pingwen Zhang (Peking Univ.)

¡¡

SCIENTIFIC COMMITTEE: 
Zhong-ci Shi (Chair, ICMSEC, CAS)
Jun-zhi Cui (ICMSEC, CAS)
Weinan E (Princeton Univ., USA)
Ben-yu Guo (Shanghai Univ.)
Hou-de Han (Tsinghua Univ.)
Thomas Y. Hou (Caltech, USA)
Kai-tai Li (Xi¡¯an Jiaotong Univ.)
Long-jun Shen (Beijing IAPCM),
Ren-hong Wang (Dalian Univ. of Sci. & Tech.)
Xin-hua Wang (Zhejiang Univ.)
Lung-an Ying (Peking Univ.)
De-Hao Yu (ICMSEC, CAS)
Ya-xiang Yuan (ICMSEC, CAS)
Tian-xiao Zhou (ACTRI, Xi'an)

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

ORGANIZING COMMITTEE:   
Ya-xiang Yuan (co-Chair, ICMSEC, CAS)
Zhiming Chen (co-Chair, ICMSEC, CAS)
Aihui Zhou (Secretary, ICMSEC, CAS)
Fengshan Bai (Tsinghua Univ.)
Qiang Du (Penn State, USA & ICMSEC, CAS)
Yunqing Huang (Xiangtan Univ.)
Song Jiang (Beijing IAPCM)
Chi-wang Shu (Brown Univ., USA)
Jia-chang Sun (Inst. of Software, CAS)
Xue-cheng Tai (Univ. Bergen, Norway)
Tao Tang (Hong Kong Baptist Univ. & ICMSEC, CAS)
Bin Wang (Inst. of Atmosphere, CAS)
Junping Wang (Colorado School of Mines & NSF, USA)
Jinchao Xu (Penn State Univ., USA)
Ningning Yan (Inst. of Sys. Sci., CAS)
Linbo Zhang (ICMSEC, CAS)
Pingwen Zhang (Peking University)
Qi-ding Zhu (Hunan Normal Univ.)

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

CONTACT INFORMATION£º
For further information, please contact:

Ms. Wenqiong Zhang
Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing
Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 2719
Beijing 100080, China
Tel: +86-10-6254-5820, Fax: +86-10-6254-2285

zwq@lsec.cc.ac.cn