The sixth Workshop for Young Chinese Computational Mathematicians

  

August 8 - 9, 2012

INSTITUTE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, BEIJING

INVITED SPEAKERS

 • Xianjin Chen ( USTC )
 • Tao Cui ( ICMSEC, CAS ) 
 • Xiaoying Dai ( ICMSEC, CAS ) 
 • Hui Guo ( China University of Petroleum )
 • Kai Jiang ( Peking University )         
 • Linghua Kong ( Jiangxi Normal University )
  
 • Xin Liu ( ICMSEC, CAS ) 
 • Shipeng Mao ( ICMSEC, CAS ) 
 • Sihong Shao ( Peking University )
 • Jing Shi ( Wayne State University ) 
 • Xiaoping Xie ( SiChuan University ) 
 • Yun Xu (Institute of Applied Physics and Computational Mathematics )
 • Zhiqiang Xu ( ICMSEC, CAS )
 • Xu Yang ( Courant Institute, New York University ) 
 • Zhijian Yang ( Wuhan University ) 
 • Zhouwang Yang (USTC )
 • Dongsheng Yin (Tsinghua University )
 • Lei Zhang (Shanghai Jiao Tong University )