Workshop on Efficient Numerical Methods for Partial Differential Equations 

August 13-18, 2012

Urumqi, Xinjiang, China

ORGANIZING COMMITTEE  

  Zhong-ci Shi (Chair, ICMSEC, CAS)
  Zhaojun Bai

(Davis, USA)

  Zhiming Chen (ICMSEC, CAS)
  Jinchao Xu

(Penn State, USA)