Feng Kang Prize | The 2017 Winners | Entry, Rules & Contacts
Past Winners| About Feng Kang | Other Scientific Computing Contests
 
Committee Members of 1995 Contest : 

 
Chairman: Zhong-ci Shi
Members:

Qun Lin, Jun-zhi Cui, Hong-yuan Fu, Ben-yu Guo,Long-an Ying,

Er-xiong Jiang, Ya-xiang Yuan, Tian-xiao Zhou

Secretary: Dao-liu Wang

 
FOR MORE INFORMATION
CONTACT:Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering ComputingChinese Academy of SciencesBeijing China 100190

PHONE: 86-10-82541031

Feng Kang Prize | The 2017 Winners | Entry, Rules & Contacts
Past Winners| About Feng Kang | Other Scientific Computing Contests

Last modified 1 April. 2015.